Historia Wielkiej Brytanii - I rok

Historia Wielkiej Brytanii

Cele nauczania:

 • Wyposażenie słuchacza w wiedzę dotyczącą najważniejszych postaci i wydarzeń w historii Wielkiej Brytanii.
 • Restrukturyzacja wiedzy historycznej.
 • Pogłębienie umiejętności prezentowania wyników własnej pracy w zróżnicowanych formach, a także kształtowanie zdolności formułowania opinii i wniosków historycznych w formie wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz obrony własnych sądów w dyskusji.
 • Wskazywanie związków pomiędzy przeszłością i teraźniejszością oraz zachęcanie do rozważania różnorodnych następstw przeszłych i obecnych zjawisk historycznych.

 

Treści nauczania:

 • Brytania Starożytna - najazdy Iberów, Celtów, Rzymian
 • Okres anglosaski - chrystianizacja, ustrój polityczny, Alfred Wielki, wpływ najazdów duńskich na cywilizację angielską
 • Anglia pod panowaniem Normanów: feudalizm, panowanie Wilhelma I
 • Plantageneci: ekspansja angielska za czasów Henryka II, konflikt z Kościołem, Wielka Karta Swobód (Magna Carta), zmierzch feudalizmu
 • Anglia pod koniec średniowiecza: początki Parlamentu angielskiego, podbój Walii, wojny ze Szkocją, Wojna Stuletnia, powstanie chłopskie z 1381r., ruch Lollardystów, Wojny Białej i Czerwonej Róży (1455 - 1485)
 • Monarchia Tudorów: umocnienie monarchii angielskiej na przełomie XV i XVI w., przemiany społeczno - gospodarcze, reformacja, schizma Henryka VIII, Elżbieta I, Maria Stuart, klęska Wielkiej Armady
 • Stuartowie: polityka wewnętrzna pierwszych Stuartów, Długi Parlament i początki rewolucji angielskiej, wojna domowa, protektorat Cromwella, Restauracja Stuartów
 • Początki Imperium: Dynastia Hanowerska, Robert Walpole, Jakobici
 • Rewolucja przemysłowa: wynalazki, przemysł, stosunki społeczne, powstanie robotników
 • Imperium królowej Wiktorii - reforma wyborcza, walka Irlandii o niepodległość, polityka zagraniczna i kolonialna, system polityczny
 • Wielka Brytania na przełomie wieków - kryzys ekonomiczny, konflikty społeczne
 • Wielka Brytania w czasie I Wojny Światowej
 • Od kryzysu do II Wojny Światowej
 • Upadek Imperium
 • Wielka Brytania w XX  w.

 

Bibliografia:

 • McDowall, D. 2001. An Illustrated History of Britain. Longman.
 • Swinglehurst, E. 2002. The History of the Kings and Queens of England and Scotland. Armadillo Books.
 • Williams H. 2008. Fifty Things You Need to Know about British History. Collins.
 • Zins, H. 2001. Historia Anglii. Ossolineum.
 • Strony Internetowe: www.schoolhistory.co.uk; www.historylearningsite.co.uk ; www.en.wikipedia.org/wiki/uk_history; www.bbc.co.uk/history.org.uk/

 

 

Język wykładowy: angielski