Metodyka nauczania języka niemieckiego - I rok

Metodyka nauczania języka niemieckiego

Cele nauczania:

Głównym celem nauczania metodyki na roku I jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat teoretycznych podstaw nauczania języków obcych i wskazania im jej praktycznego zastosowania w uczeniu się i nauczaniu języka niemieckiego.
Kolejnymi celami są:

 • zapoznanie z psycholingwistycznym podstawami nauczania i uczenia się języków obcych.
 • poznanie metod i form nauczania języka niemieckiego odpowiadających aktualnym, europejskim standardom.
 • kształcenie umiejętności dokumentowania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki nauczania języków obcych (Portfolio)
 • przygotowanie do samokształcenia w zakresie metodyki i dydaktyki nauczania języka niemieckiego poprzez studiowanie literatury fachowej.

Treści nauczania:

 • Pojęcie dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych
 • Tradycyjne metody nauczania języków obcych
 • Alternatywne metody nauczania języków obcych
 • Formy socjalne
 • Typy poznawcze
 • Strategie uczenia się
 • Mnemotechniki
 • Formy aktywizujące proces uczenia się
 • Autonomia nauczania i uczenia się
 • Portfolio językowe
 • Biografia , dossier, paszport językowy
 • Europejski system opisu kształcenia językowego

Bibliografia:

 • Arends, Richard I.; Uczymy się nauczać WSiP 1994
 • Komorowska, Hanna; Metodyka nauczania języków obcych. WSiP 1999
 • Neuner, Gerhard; Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts Langenscheidt 2003
 • Bimmel Peter l/ Rampillon Ute; Lernerautonomien und Lernstrategien Langenscheidt 2001
 • Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen/ Sprachenportfolio
 • Czasopisma:
 • Języki Obce; CODN
 • Fremdsprache Deutsch; Klett Verlag
 • Primar/ Frühes Deutsch;; W. Bertelsmann Verlag, Goethe Institut

Język wykładowy: niemiecki