Podstawy prawa oświatowego - III rok

Podstawy prawa oświatowego

Cele nauczania:

Zajęcia mają na celu zapoznać słuchaczy z podstawami prawa oświatowego. Odbyty kurs ma ułatwić sposób poruszania się w przepisach oświatowych i wdrażać do właściwego ich stosowania w praktyce szkolnej.

Treści nauczania:

 1. Ogólne wiadomości o prawie.
  1. Norma prawna.
  2. Przepis prawny.
  3. Zdarzenie prawne.
  4. Kwalifikacja prawna.
  5. Wykładnia prawna.
  6. System prawa.
  7. Źródła prawa.
 2. Podstawowe akty prawa oświatowego.
 3. Prawo pracy.
  1. Ogólny zarys prawa pracy.
  2. Nawiązanie stosunku pracy.
  3. Rozwiązywanie umów o pracę.
  4. Regulamin pracy w szkole.
  5. Ochrona pracy.
 4. Status zawodowy nauczycieli.
  1. Wynagrodzenie za pracę.
  2. Uprawnienia nauczyciela.
 5. Awans zawodowy nauczyciela
  1. Wymagania na kolejne stopnie awansu zawodowego.
  2. Procedura awansu.
  3. Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu.
  4. Zadania opiekuna stażu.
 6. Obowiązki nauczycieli i wychowawców w świetle przepisów prawa oświatowego.
 7. Kolegialne organy w systemie oświaty.
  1. Zasady funkcjonowania i kompetencje rady pedagogicznej.
  2. Społeczne organy w oświacie.
 8. Organizacja pracy w placówce oświatowej.
 9. Podstawowe dokumenty szkolne i ich podstawa prawna. Zasady ich tworzenia, ewaluacji i aneksowania.
  1. Statut
  2. Wewnątrzszkolny System Oceniania.
  3. Szkolny Zestaw Programów.
  4. Programy nauczania.
 10. Zadania nauczyciela w nadzorze pedagogicznym w świetle obowiązujących przepisów.
  1. Analiza Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.
  2. Jak mierzyć jakość na swoim odcinku pracy i jakość pracy w placówce.
  3. Standardy oświatowe.
  4. Planowanie swojej pracy i pracy w placówce po prowadzonym mierzeniu jakości.
 11. Podstawowe Rozporządzenia w praktyce szkolnej.
  1. Sposób czytania rozporządzeń.
  2. Budowa Rozporządzenia.
  3. Analiza podstawowych rozporządzeń.

Bibliografia:

 1. Bojarski Ł, Płatek M.: Z prawem na ty.
 2. Durda M., Maciejewska J.: Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły. Poznań 2002
 3. Elsner D.:Jak planować rozwój placówki oświatowej. Teoria i praktyka. Chorzów 2001.
 4. Elsner D.: Szkoła jako ucząca się organizacja. Szansa dla ambitnych. Chorzów 2003.
 5. Homplewicz J. : Polskie prawo szkolne. Wyd. WSiP Warszawa 1984
 6. Jamroz A.: Wstęp do nauk prawnych. Białystok 1995, Temida 2.
 7. Jeżowski A.: Statut szkoły publicznej. Bolków 1998. AVIS
 8. Jeżowski A.: Statut szkoły. Przedszkole. Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna. Nadanie, nowelizacja, nadzór prawny, orzecznictwo. Wrocław 2002
 9. Komorowski T.: Prawo w praktyce oświatowej. Wyd. eMPi. Poznań 2003.
 10. Kropiwnicki J.: Mierzenie jakości w szkole. Jelenia góra 2002.
 11. Kwieciński Z.: Dynamika funkcjonowania szkoły. Toruń 1995.
 12. Pęcherz J.: Nadzór pedagogiczny dyrektora. Hospitacja lekcji. Kalisz 1993.
 13. Pielachowski J.: Rozwój i awans zawodowy nauczyciela. Poznań 2003. Wyd. eMPi.
 14. Pielachowski J.: Rozwój i awans zawodowy nauczyciela, czyli jak uzyskać. stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. Poznań 2003.
 15. Pielachowski J.: Sto spraw szkoły. Miniencyklopedia prawnoorganizacyjna. Poznań 2003.
 16. Seidel R.: Elementy prawa. Poznań 2003. Wyd. eMPi
 17. Stryjkowski W, Stryjkowska J. Pielachowski J.: Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej.
 18. Skrobisz J.: Regulamin w szkole - placówce oświatowej. Kielce 1996, Wyd. ZNP.
 19. Szulz R.: Szkoła - instytucja - system - rozwój. Toruń 2002.
 20. Szempruch J.: Nauczyciel w zmieniającej się szkole. Funkcjonowanie i rozwój zawodowy. Rzeszów 2001.
 21. Sypniewski Z.: Prawo oświatowe w gminie. Warszawa - Poznań 1994.
 22. Wlazło S.: Jakościowy rozwój szkoły. Poradnik tworzenia systemu zapewniania jakości pracy szkoły dla rad pedagogicznych i dyrektorów szkół. Wrocław 2002.
 23. Znowelizowana Karta Nauczyciela
 24. Ujednolicona Ustawa o Systemie Oświaty.
 25. Aktualne Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i inne dotyczące oświaty.

Język wykładowy: polski