Praktyczna nauka języka niemieckiego - sprawności zintegrowane - II rok

Praktyczna nauka języka niemieckiego - sprawności zintegrowane

Cele nauczania:

Przedmiot ten koncentruje się przede wszystkim na rozwijaniu czterech sprawności językowych tzn.: słuchania, mówienia, czytania i pisania. Rozwijane są również poprawność fonetyczna, gramatyczna i komunikacyjna, by zbliżyć je do poziomu rodzimego użytkownika języka niemieckiego.
W ramach przedmiotu słuchacze opanowują między innymi język literacki, tak zwany język szkolny, np. zwroty służące instruowaniu uczniów przez nauczyciela, jak również przysłowia, powiedzenia, język mediów i oczywiście język potoczny.
Zapoznają się z literaturą młodzieżową, krótkimi formami literackimi jak wiersz lub nowela, tekstami z zakresu nauki, techniki i gospodarki a także komunikacji i stosunków międzynarodowych, przy czym preferowane są teksty autentyczne.
Sprawność słuchania pogłębiana jest przez pracę z autentycznymi nagraniami z różnymi wariantami języka niemieckiego.
W zakresie sprawności pisania ćwiczy się poza oczywistą umiejętnością wyrażania swoich myśli w sposób poprawny ortograficznie i gramatycznie również poprawność stylistyczną.
Poprzez ćwiczenia gramatyczne słuchacze powinni automatyzować poznane struktury i formy gramatyczne a poprzez ćwiczenia leksykalne poszerzać swój zasób słów.
Program ten zakłada też przybliżenie słuchaczom podstawowych skrótów i symboli używanych w j. niemieckim.

Treści nauczania:

 • Miłość i rodzina/emocje
 • Media: książka, prasa, radio i telewizja
 • Wojna i pokój
 • Nauka i technika
 • Gospodarka
 • Cudzoziemcy i/a Niemcy
 • Podróże, samochód i komunikacja
 • Architektura/sztuka
 • Zawód i praca
 • Unia Europejska/instytucje

Bibliografia:

 • Schumann Johannes Mittelstufe Deutsch REA Warszawa 1996,
 • Willkop Eva-Maria, Auf neuen Wegen, Max Hueber Verlag 2003,
 • Perlmann-Balme Michaela, em Hauptkurs Max Hueber Verlag 1997,
 • Hasenkamp Günter, Leselandschaft 2 Verlag für Deutsch1997,
 • Dittrich Roland, Training Zentrale Mittelstufenprüfung, Hueber1999.

Język wykładowy: niemiecki